PODMÍNKY ZÁPŮJČKY

1. Při půjčení je nutno předložit minimálně jeden platný doklad, které prokáže Vaší totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas či rodný list…). Číslo tohoto průkazu zadáte do rezervačního systému.

2. Při půjčení se platí za sjednanou dobu nájmu předem půjčovné.

 • Půjčovna potvrzuje, že přívěs je v řádném technickém stavu a při správném používání splňuje svůj účel.
 • Přívěs si můžete objednat telefonicky, mailem nebo přes rezervační systém.
 • Přívěs se pronajímá nejméně na 1 den. (počítá se po 24 hodinách)
 • Při poškození přívěsu hradí poškození zákazník.
 • Kauce se vrací při předání čistého a nepoškozeného přívěsu.
Přívěsné vozíky jsou při předání umyté, mají platnou TK a zaplacené povinné ručení.

PRÁVNICKÁ OSOBA

 • výpis obchodního rejstříku
 • IČ, DIČ
 • plná moc pro řidiče (pokud není jednatelem firmy)
 • doklady řidiče – OP, ŘP

FYZICKÁ OSOBA

 • osoba starší 18let
 • OP, ŘP
 • druhý doklad totožnosti (cestovní pas,RL)
 • u podnikajicích osob živnostenský list
 • platba v hotovosti nebo platební kartou

Veškeré informace k pojištění našich vozidel  , cenách  a podmínkách najdete na stránce – půjčovna dodávek

ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ PRO JÍZDU S PŘÍVĚSY

Vítejte v poradně pro uživatele přívěsných vozíků. Dozvíte se zde informace a zákony spojené s provozem přívěsných vozíků a přepravníků.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Informace MD k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B.Vymezení řidičského oprávnění sk. B po datu 19.1.2013 – upozornění Min. dopravy k problematice podmínek tažení přívěsů s řidičským průkazem skupiny B. Stručný přehled: Za motorovým vozidlem, spadajícím do sk. B (do 3500 kg)  může  řidič s ridičským oprávněním sk. B táhnout i brzděný přívěs s nejvyšší povolenou hmotností vyšší, než 750 kg. Nejvyšší povolená hmotnost takové jízdní soupravy nesmí přesáhnout 3500 kg. Lze také zažádat o rozšíření tohoto maxima na 4250 kg. Podrobné informace najdete v odkazovaném upozornění.

Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B a řídí, resp. chtějí řídit společně s motorovým vozidlem také přípojné vozidlo.
S ohledem na nejasnosti, týkající se vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupiny B, které se objevily po 19. 01. 2013 (po novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.), uvádíme následující vyjádření Ministerstva dopravy.

Po 19. 01. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:

a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o max. hmotnosti 750 kg → celková hmotnost soupravy nepřesáhne 4 250 kg),
b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg),
c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3500kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg → celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96).

Policie České republiky, především Ředitelství služby dopravní policie a dále obecní úřady obcí s rozšířenou působností byly o výše uvedené věci již informovány.

HMOTNOST PŘÍVĚSU

Dnes již neplatí, že pokud máte na automobilu u nebržděného přívěsu O1 zapsáno tažné zařízení na 650 kg, nesmíte zapojit přívěs s celkovou hmotností 750 kg. Stejně tak u bržděného přívěsu O2, pokud máte na automobilu zapsáno tažné zařízení na 2000 kg, smíte připojit přívěs s vyšší celkovou hmotností, ale celková hmotnost přívěsu nesmí být vyšší než největší technicky přípustná/povolená hmotnost automobilu. V obou případech ale platí, že součet hmotnosti přívěsu a nákladu nesmí přesáhnout předepsanou hmotnost na tažném zařízení zapsanou v technickém průkazu automobilu.

Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.

Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.

Nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí:

Okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

Okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1G.

POVINNÉ RUČENÍ

Před použitím přívěsného vozíku je povinností majitele uzavřít „Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ na přívěsný vozík. Bez uzavřeného povinného ručení se řidič vystavuje riziku udělení vysoké pokuty a ztrátě bodů! U nás lze povinné ručení uzavřít u několika pojišťoven.

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3500 kg pouze po úhradě časového poplatku (dálniční známka). Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je rozhodující celková hmotnost vozidla, uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. Na českých dálnicích Vám tedy za automobilem do celkové hmotnosti 3500kg stačí běžná dálniční známka a nehraje roli, zda máte za autem přívěs či nikoli.

RYCHLOST VOZIDLA S PŘÍVĚSEM

Všechny naše přívěsy jsou konstruovány a homologovány na rychlost 100km/h až 130 km/h. dle výrobce Při jízdě s přívěsem mimo ČR je nutné se seznámit s pravidly maximální rychlosti jízdní soupravy, tato úprava se v jednotlivých státech liší.

Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií O1 a O2 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km/h. Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

ZIMNÍ PNEUMATIKY

Dle zákona č. 361/2000 Sb. § 40a se povinnost použít zimní pneumatiky vztahuje pouze na motorová vozidla. Přívěs tedy zimní pneumatiky mít nemusí. Povinnost dodržet minimální hloubku dezénu je stejná jako u motorových vozidel.

Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.

Jak bylo řečeno do 3,5t
příklad: Auto 1500kg + přívěs 1000kg stačí B / nebo/ Audi A4 1850kg+Přívěs 1600kg=3450Kg stačí-B
V případě že přívěs přesáhne hmotnost auta, je nutnost mít E (i do 3,5t celkově). 
příklad Auto 900kg + přívěs 1000kg musí být BE, hmotnost je auto+řidič v tomto případě. 
V případě nad 3,5t potřebuješ. 
příklad Auto 3300kg + přívěs 2000kg musí být BE 
V případě že auto je nad 3,5t je tam C a přívěs do 750kg, nad 750kg C+E. 
příklad Auto 3600 + přívěs 700 stačí C 
Auto 3600kg + přívěs 800kg musí být CE

Podmínky o zapůjčení přes rezervační systém:

 1. Ochrana osobních údajů nájemce, který je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonem číslo. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Nájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, rodné číslo. (Dále společně vše jen jako “osobní údaje”), dle nařízení EU GDPR
 3. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů u pronajímatele, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o výpůjčce.
 4. Nájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele o změně ve svých osobních údajích.
 5. Nájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 6. Přívěs / vozidlo se objednává na základě rezervačního systému. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník / organizace / podpisem / razítkem / zaplacením rezervace a ověřuje se pomocí občanského, řidičského čísla průkazu nebo cestovního pasu.
 7. Přívěs / vozidlo je možno pronajímat jen osobám starším 18 let a vlastnící řidičský průkaz (a potřebné skupiny řidičského oprávnění).
 8. Přívěs / vozidlo se přebírá v otevírací době půjčovny. Pronájem je stanoven sazbou bez vratné zálohy, v některých případech s vratnou zálohou.
 9. Půjčovna potvrzuje, že přívěs / vozidlo je v řádném technickém stavu a že při správném použití splňuje svůj účel.
 10. V některých případech pro vratnou zálohu platí: U brzděných vleku se platí záloha 5000 Kč + cena za pronájem, u nebrzděných vleků je záloha 2000 Kč + cena za pronájem a u vozidla/ stavebních strojů nebo malé mechanizace je záloha 10 000 Kč + cena za pronájem
 11. Při prodlení s platbou nejdéle o 3 dny bude přívěs odebrán (S možnou účastí policie ČR) a účtována smluvní pokuta z dlužné částky za každý započatý den. Zákazník s touto smluvní pokutou souhlasí. Dodržení zákona o pozemních komunikacích rychlostí maximálně 130 km/h nebo 100 km/h. Při porušení a překročení rychlosti platí nájemce 1000 Kč pokutu, za každou SMS zprávu o tomto překročení. Nájemce bude nejdříve upozorněn a jestliže bude nadále porušovat nařízení půjčovny, zaplatí pokutu výše uvedenou, která je bez DPH. Jestliže zákazník dostane pokutu a bude nadále pokračovat s porušením pravidel, bude vozidlo odebráno. (S možnou účastí policie ČR
 12. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že přívěs / vozidlo převzal řádném technickém stavu, přívěs nebude půjčovat jiné osobě, přívěs bude používán v souladu se svým určení takzvaně nebude úmyslně ničen, používám v těžkém terénu, přetěžován, montovaná přídavná zařízení, zákazník nebude dělat úpravy, odstraňovat nápisy a podobně.
 13. Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou zodpovědnost za přívěs / vozidlo.
 14. Zákazník je povinen podobu půjčení SO přívěs / vozidlo starat a kontrolovat pravidelně jeho funkce. Při dlouhodobém pronájmu musí být přívěs přestavován k údržbě každý měsíc nebo po ujetí 10 000 kilometrů. V případě pobytu mimo území ČR nebo při neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírám veškerou zodpovědnost za stav přívěsu zákazník a za škody vzniklé špatnou údržbou zodpovídá a je povinen toto půjčovně uhradit.
 15. Zákazník je zodpovědný za veškeré škody způsobené špatným zacházením a porušení podmínek půjčovny a je povinen toto půjčovně uhradit. Přívěs / vozidlo nesmí být půjčené jiné osobě a tudíž nikým jiným řízen než je určeno.
 16. Za silně nebo lehce znečištěný přívěs / vozidlo zvenčí se sjednává zvláštní poplatek ve výši od 150 Kč do 5000 Kč bez DPH a je určeno pronajímatelem jakou cenu naúčtuje včetně navíc režií pro odvezení přívěsu / vozidla na nejbližší myčku (včetně režií pohonných hmot a času pronajímatele, který zaplatí nájemce). Za protrženou plachtu, odřenin bočnic či viditelných škrábanců nebo lehkých/silných rýh se účtuje 500 – 2000 Kč bez DPH. Kdyby došlo k deformaci komponentů, nájemce musí zaplatit komponent za cenu nového.
 17. Proražené a píchlé pneumatiky hradí zákazník. V ceně pronájmu je zahrnuto: povinné ručení – pojištění odpovědnosti, dálniční známka v České republice a silniční daň, včetně asistenční služby, náhradní vozidlo – zajišťuje pronajímatel, jestliže bude mít volný vůz. Repatriace je časově omezená a záleží o lokaci porouchaného vozidla, tudíž o dojezdu asistence bude zákazník informován.
 18. Při poruše přívěsu / vozidlo je zákazník povinen její přistavit nejbližší opravně. V případě, že by náklady na opravu přesáhly hodnotu 200 Kč musí mít souhlas pronajímatele, v případě porušení této povinnosti je zákazník povinen zaplatit provedenou opravu a půjčovna nemá povinnost uhradit tuto opravu zákazníkovi.
 19. Každá nehoda nebo odcizení musí být hlášeno policie České republiky. Veškeré škody hradí zákazník v případě že je viník.
 20. Půjčovna si vyhrazuje právo účtovat ušlý zisk za dobu nutnou k opravě přívěsu, bylo li poškozenou vinu zákazníka a zákazník s tím souhlasí.
 21. Zákazník je povinen přívěs / vozidlo vrátit v dohodnutém termínu. Jestliže zákazník nestihne přípojné vozidlo vrátit v dohodnutém termínu, automaticky naskakuje další 24h sazba. Pokud přívěs nebude vrácen do 48 hod., bude přívěs PČR hlášen jako odcizení. Vozidlo / přívěs není havarijně pojištěno a zákazník má možnost se připojistit. Poškození vozidla / přívěsu hradí zákazník. Zákazník má navíc 1-2 hodinu benevolenci při opoždění vrácení kvůli umytí, kolonám, Vykládka a nakládka, apod. (benevolence se nevztahuje v případě mimo pracovní dobu nebo že na přívěs již čeká další zákazník)
 22. Smlouvu lze prodloužit tak, že zákazník vytvoří novou rezervaci v rezervačním systému.Rezervace musí být uhrazena do okamžiku nově vytvořené rezervace.
 23. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno přívěs / vozidlo okamžitě odebrat bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce, s čímž nájemce souhlasí – zároveň nájemce hradí veškeré škody a náklady včetně režií.
 24. V případě uhrazení závazné rezervace v daném termínu a následném zrušení den před termínem propadá půjčovné jako smluvní pokuta za ušlý zisk v daném termínu.
 25. Zákazník souhlasí se smluvními podmínkami v okamžiku potvrzení a zaplacení závazné rezervace.
 26. Ceny půjčovného jsou včetně 21% DPH